De #1 in halfverharde en onverharde wegen

Laatst bijgewerkt op 10 januari 2019

Privacybeleid

Terug naar de startpagina

Uw privacy

Uw privacy is belangrijk voor Green Road NV met ondernemingsnummer BE 0477.383.322 (Hierna genoemd “wij” of “ons”.)

Wanneer u een beroep doet op onze diensten, vertrouwt u ons uw persoonsgegevens toe. Met dit privacybeleid willen wij dat u op de hoogte bent over hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze website www.greenroad.be(Hierna genoemd de “Website”) en alle (commerciële) relaties tussen ons en onze klanten, prospecten en business partners.

1. Welke persoonsgegevens en hoe worden deze verzameld?

Uw gegevens worden verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, …) die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van onze diensten waarop u beroep doet.

 • Gegevens die wij ontvangen voor een bepaalde aangelegenheid, nadat u reeds klant bent geworden. Deze gegevens betreffen:
  • Identificatiegegevens
  • Adresgegevens
  • Contactgegevens
 • Gegevens die we verzamelen door middel van het contactformulier op onze Website.

De meeste informatie is op of via de Website beschikbaar zonder dat u uw persoonsgegevens dient te verstrekken. In bepaalde gevallen kan persoonlijke informatie worden gevraagd. Wij verzamelen echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals raciale of etnische gegevens, gegevens over het seksuele leven,…

2. Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we verzamelen, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de General Data Protection Regulation (Verordening 2016/679) van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

We gebruiken uw persoonsgegevens om de diensten waarop u beroep doet, te leveren.

We vragen uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan dewelke in dit privacybeleid beschreven zijn. Zo kunnen uw persoonsgegeven, zoals uw e-mailadres, met uw goedkeuring gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van veranderingen inzake wetgeving en onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. We kunnen tevens van uw e-mailadres gebruik maken om u te informeren over onze diensten.

3. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

We zullen uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van onze diensten en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerkingen van betalingen, database management).

Indien het noodzakelijk is dat wij in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maken aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer onze of nagenoeg al onze activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens door ons verzameld één van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkwaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

In alle overige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer deze (1) hiervoor uw toestemming hebben bekomen en (2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

4. Opslag persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder “gebruik persoonsgegevens”.

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kunnen we uw persoonsgegevens gedurende deze langere termijn bewaren.

5. Uitoefening van de rechten van bezwaar, toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens:

Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met ons .

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij mogelijk over u beschikken;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op wissing van uw persoonsgegevens;
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

We kunnen uw verzoek tot uitoefening van deze rechten weigeren, wanneer deze onredelijke wijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen of de privacy van andere in gevaar brengen. Als onevenredige technische inspanningen worden aangemerkt: het ontwikkelen van een nieuw systeem, het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze of verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-up systemen bevinden.

6. Beveiliging persoonsgegevens

We nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve stappen om uw persoonsgegevens onder ons beheer en zoals vereist is volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy van persoonsgegevens, te beschermen. Jammer genoeg kan van geen enkele gegevensoverdracht over het internet of van geen enkel gegevens-opslagsysteem gewaarborgd worden dat het 100% zeker is. Als u redenen heeft om te geloven dat uw interactie met ons niet meer veilig is, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen van het probleem, door contact met ons op te nemen.

7. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven omschreven, is mogelijk. Dit houdt tevens in dat de overdracht plaatsvindt naar landen of regio’s die andere gegevensbeschermingsregelgeving hebben dan uw land. Wij zullen ten aanzien daarvan telkens de gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, een dergelijke overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze met een “adequaat beschermingsniveau”.

8. Update privacy verklaring

We zijn gerechtigd om deze privacy verklaring te vernieuwen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wij adviseren u deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van enige wijzigingen.

9. Andere websites

Deze Privacy Verklaring heeft enkel betrekking op onze Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, inclusief derden die een site beheren waarnaar onze Website een link bevat. Het door ons plaatsen van een link op de Website betekent niet dat wij de gelinkte site steunen.

Bovendien kunnen we u toegang bieden tot functies van derden die u de mogelijkheid bieden om inhoud te posten op uw sociale media-account(s). Houd er rekening mee dat alle informatie die u vrijgeeft door het gebruik van deze functies beheerd wordt door het toepasselijke privacybeleid van de derde partij en niet door dit privacybeleid. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de manier waarop derden de informatie gebruiken die u verstrekt wanneer u deze functies gebruikt.

10. Klachten

Wanneer u meent een klacht te hebben over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken, kan u steeds een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indienen.

11. Contactgegevens

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over de privacy van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Green Road NV
Brugstraat 16C
9260 Wichelen (België)
info@greenroad.be
BTW: BE 0477.383.322

 

error: Content is protected !!
Geverifieerd door MonsterInsights