Maatregels Coronavirus »

Algemene voorwaarden

Terug naar de startpagina

1. Deze voorwaarden strekken de contracterende partijen tot wet, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk andersluidend beding tussen partijen.

2. De prijsoffertes worden opgemaakt op basis van de loonbarema’s en de kostprijs van de materialen die gelden op het tijdstip van de prijsaanvraag. GREEN ROAD behoudt zich het recht voor om in geval van wijzigingen met meer dan 5% in deze barema’s of kostprijzen de voorgestelde of overeengekomen prijzen evenredig aan te passen.

3. Een bestelling die om welke reden ook geannuleerd wordt, geeft recht op een schadevergoeding ten voordele van de benadeelde contractspartij. Deze vergoeding wordt forfaitair begroot op twintig procent van de waarde van de bestelling, onverminderd het recht voor deze partij op vergoeding van de werkelijke schade, voor zover zij deze schade bewijst.

4. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijnen kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst. Hoogstens kan door de benadeelde partij een vergoeding worden geëist voor bewezen schade, zij het alleen nadat een ingebrekestelling gedurende 10 werkdagen zonder nuttige reactie is gebleven.

5. Bestellingen opgenomen en prijsafspraken gemaakt door een handelsvertegenwoordiger, aangestelde of bediende van GREEN ROAD, zijn slechts geldig na schriftelijke orderbevestiging door een bevoegd persoon, die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

6. Voor levering op de werf garandeert de opdrachtgever dat de toegangswegen berijdbaar zijn voor rollend materieel met 30 ton laadvermogen. Laadbeperking geeft aanleiding tot een prijsaanpassing. GREEN ROAD is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen op de werf. Zodra de materialen zijn geleverd, worden geen opmerkingen meer aanvaard met betrekking tot de hoeveelheden en de kwaliteit, onverminderd het voorbehoud voor verborgen gebreken. Een mogelijks vastgesteld gebrek bij levering van materialen kan in alle geval hoogstens aanleiding geven tot vervanging van het gebeurlijk gebrekkige materiaal op kosten van GREEN ROAD. De te vervangen goederen blijven eigendom van GREEN ROAD. Schade aan het uitgevoerde werk hetzij door onvoorzichtigheid, hetzij door een andere reden buiten de verantwoordelijkheid van GREEN ROAD (verdoken waterputten, elektriciteitskabels,…), zal alleen worden hersteld mits vergoeding van de herstelkosten door de opdrachtgever dan wel door diegene die verantwoordelijk blijkt te zijn voor de schade. In geval van betwisting kan een deskundige aangesteld worden op kosten van wie het behoort.

7. Eventuele signalisatie dient aangebracht te worden door de opdrachtgever of onder diens verantwoordelijkheid. De opdrachtgever is aansprakelijk voor welke schade dan ook, inclusief de schade aan derden, die kan ontstaan door een gebrekkige signalisatie.

8. Wanneer GREEN ROAD ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst naar behoren of volledig uit te voeren, heeft zij het recht om de overeenkomst te beëindigen, zonder dat een schadevergoeding kan verschuldigd zijn.

9. GREEN ROAD behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de opdrachtgever. Elke verkoop en/of aanneming wordt gesloten onder voorbehoud van goede referenties. Wij zijn in de loop van de overeenkomst steeds gemachtigd voldoende garantiebewijzen te vragen.

10. Protest tegen een factuur moet schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd gebeuren en moet in elk geval binnen de 8 dagen na de factuurdatum verstuurd worden onder vermelding van het nummer en de datum van de geprotesteerde factuur.

11. Facturen die op de vervaldag niet zijn voldaan, worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een verwijlintrest aan de rentevoet zoals voorzien in de wet van 02 augustus 2002 ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting geeft GREEN ROAD recht op een schadevergoeding forfaitair begroot op 10% van het openstaande saldo, zonder dat deze lager kan zijn dan € 40.00. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningkosten, worden afzonderlijk gefactureerd onverminderd de hierboven bedongen intresten en de schadevergoeding. In elk geval en onverminderd het bovenstaande maakt het niet nakomen van de betalingsverplichting de openstaande nog niet vervallen saldi onmiddellijk opeisbaar en heeft daardoor GREEN ROAD het recht de overeengekomen maar nog niet uitgevoerde opdrachten op te schorten, desgevallend de overeenkomst in het nadeel van de wanbetaler te verbreken. Elke betwisting zal uitsluitend en op basis van het Belgisch worden beslecht door de rechtbanken van het ressort van de rechtbank van koophandel Gent.

error: Content is protected !!
Geverifieerd door MonsterInsights